Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?
Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Thế gian người giàu, kẻ nghèo là do nhân duyên gì quyết định? Đức Thế Tôn đã trả lời cho chúng ta rất rõ ràng trong kinh. Dưới đây chính là lời giảng giải của Ngài về nhân duyên giữa giàu và nghèo.

10 dấu hiệu cho thấy bạn đang được Phật che chở phúc dày nhờ tích đức, tu luyện ở tiền kiếp

12 con giáp cần kiêng kỵ những điều này trong tháng cuối năm Đinh Dậu

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Này Thanh niên, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói:

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàng ông không bố thí, cúng dường cho Sa môn hay Bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa…

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?
Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú và đọa xứ. Nếu được sanh vào loài người, người ấy phải chịu nghèo hèn, có tài sản nhỏ.

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàng ông có bố thí và cúng dường cho Sa môn hay Bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa….

Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sanh vào loài người, người ấy được giàu sang, có tài sản lớn.

(ĐTKVN, Trung Bộ III, kinh Tiểu nghiệp phân biệt [trích], VNCPHVN ấn hành 1996, tr.478)

LỜI BÀN:

Bố thí và cúng dường là những nhân lành để tạo hoa trái phước báo giàu sang cho đời này và những đời sau. Do vậy, những người khá giả, có tài sản lớn trong hiện đời là biểu hiện cụ thể, rõ rệt nhất của phước báo bố thí và cúng dường.

Ngược lại, những người không tu tập hạnh bố thí và cúng dường thì không có phước báo nên hiện tại rất nghèo hèn, có tài sản ít ỏi dù quanh năm lam lũ, lao nhọ.

Nghèo thật sự là gì?
Nghèo thật sự là gì? (ảnh minh họa)

Trong các đối tượng thọ nhận bố thí và cúng dường thì các bậc Sa môn, những người tu hành là xứng đáng nhất. Bởi lẽ, nhân cách của họ đã đạt sự toàn thiện, đầy đủ đức hạnh phước báo trang nghiêm. Các ngài là ruộng phước điền tối thượng để chúng sanh gieo trồng phước đức.

Cố nhiên, không vì thế mà người bố thí và cúng dường chỉ hướng đến những vị đạo cao đức trọng mà bỏ quên những kẻ nghèo hèn. Chính sự phát tâm bố thí rộng rãi, không phân biệt, không chấp thủ mới là đỉnh cao của bố thí và tạo ra phước báo vô lượng.

Tuy nhiên, không ít người vẫn thắc mắc về những hiện thực có tính chất phi nhân quả như những kẻ bất nhân, làm ăn phi pháp, tạo nghiệp bất thiện nhưng vẫn sống giàu sang, có nhiều thế lực và tài sản lớn.

Nhắc nhở bạn

Nên biết rằng, sự giàu sang ấy là dư báo của bố thí và cúng dường trong những tiền kiếp của họ chứ không phải do làm ăn phi pháp trong đời này mà có được. Đồng thời những người hiền lành, làm ăn lương thiện mà vẫn đói nghèo là do họ thiếu phước báo bố thí và cúng dường chứ không phải vì thật thà, lương thiện mà bị thua thiệt, đói nghèo.

Lễ Bố tát: Nguồn gốc ngày Sóc và Vọng trong Phật giáo - Thích Trung Định
Nếu không có tài sản bố thí thì phát tâm tùy hỷ thí, phước đức vẫn bằng nhau

Bố thí và cúng dường là pháp tu căn bản quyết định phước báo trong đời này và đời sau. Đặc biệt là ai cũng thực hiện được pháp tu này. Vì nếu không có tài sản để bố thí và cúng dường thì phát tâm tùy hỷ thí, phước đức của hai người vẫn bằng nhau.

Do vậy, hãy bố thí và tùy hỷ thí để cải thiện phước báo của chính mình được đầy đủ, giàu sang và có tài sản lớn như lời Phật đã dạy.

Xem thêm:

Mừng Phật thành đạo, đón tết xuân sang, thả hồn theo bước chân về nơi Đức Phật giác ngộ dưới gốc Bồ Đề

1 Trackback / Pingback

  1. Đức Phật khẳng định những người xuất gia là những người lao động chân chính bởi những lẽ này

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*