...

HẠT MUỐI

6 Tháng Tám, 2017 Quan Âm Bồ Tát 0

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo: Ở đây, này các […]