Thông báo! Q.uy định mới về l.u.ật lao động cơ bản cho người nước ngoài tại Đài Loan

Mọi người chú ý và cùng nhau chia sẻ cho bạn bè biết để tránh m.ất quyền lợi của mình nha….

Ngày 6/3/2019, Viện Lập pháp Đài Loan đã chính thức thông qua lần 3 Dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lao động cơ bản tại Đài Loan.

Ngày 10/3/2019, Tổng thống Đài Loan đã ban hành lệnh số 1050013641 công bố chính thức việc thực hiện dự luật sửa đổi, bổ sung trên kể từ ngày 10/3/2019.

Những nội dung sửa đổi bổ sung chính liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 quy định về ngày nghỉ trong tuần:
– Người lao động trong mỗi 7 ngày làm việc phải có 2 ngày nghỉ, trong đó một ngày nghỉ trong tuần thông thường và 01 ngày nghỉ trong tuần b.ắt b.uộc.

Ngày nghỉ trong tuần thông thường: người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận để người lao động đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ này.

Ngày nghỉ trong tuần bắt buộc: người sử dụng lao động b.ắt b.uộc phải cho người lao động nghỉ ngơi, không được thoả thuận với người lao động để người lao động đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ này.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 về quy định tiền làm thêm giờ:
a) Người lao động làm thêm giờ ngày làm việc bình thường, tiền làm thêm giờ được tính như sau:

Tiền làm thêm 2 giờ đầu = tiền công giờ làm việc bình thường x 1,33 lần trở lên x 2 giờ.
Tiền làm thêm 2 giờ tiếp theo = tiền công giờ làm việc bình thường x 1,66 lần trở lên x 2 giờ

b) Người lao động đi làm thêm vào ngày nghỉ trong tuần, tiền làm thêm giờ được tính như sau:

Tiền làm thêm 2 giờ đầu = tiền công giờ làm việc bình thường x 0, 33 lần trở lên x 2 giờ.
Tiền làm thêm giờ từ giờ thứ ba trở đi = tiền công giờ làm việc bình thường x 0,66 lần trở lên.

c) Thời gian làm việc và tiền lương của ngày nghỉ trong tuần được tính như sau:

Làm việc trong vòng 4 giờ, được tính 4 giờ; Làm việc trong vòng từ 4 giờ đến 8 giờ, được tính 8 giờ; Làm việc trong vòng từ 8 giờ đến 12 giờ, được tính 12 giờ.

3. Sửa đổi bổ sung Điều 34 về quy định liên quan đến chế độ làm việc theo ca:

Hàng tuần người sử dụng lao động phải thay đổi ca làm việc 1 lần đối với người lao động làm việc theo ca.

Trường hợp người lao động đồng ý thì người sử dụng lao động không phải thay đổi.

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 11 giờ trước khi chuyển sang ca khác. Thời gian thực hiện quy định trên do Viện Hành chính (Chính phủ) quy định.

4. Sửa đổi, bổ sung điều 37 về cơ quan quy định những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ khác:
Bộ Nội chính quy định thống nhất những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ khác do cơ quan trung ương chỉ định. Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 28/2/2019.

5. Sửa đổi, bổ sung điều 38 về quy định ngày nghỉ phép đặc biệt:
Người lao động làm việc liên tục đủ một thời gian nhất định cho cùng 1 người sử dụng lao động hoặc 1 đơn vị sự nghiệp, phải được hưởng những ngày nghỉ phép đặc biệt theo quy định như sau:

Làm việc liên tục từ đủ 06 tháng trở lên, nhưng dưới 1 năm, được hưởng 3 ngày nghỉ phép đặc biệt.

Làm việc liên tục từ đủ 1 năm trở lên, nhưng dưới 2 năm, được hưởng 7 ngày nghỉ phép đặc biệt.

Làm việc liên tục từ đủ 2 năm trở lên, nhưng dưới 3 năm, được hưởng 10 ngày nghỉ phép đặc biệt.

Làm việc liên tục từ đủ 3 năm trở lên, nhưng dưới 5 năm, được hưởng 14 ngày nghỉ phép đặc biệt.

Làm việc liên tục từ đủ 5 năm trở lên, nhưng dưới 10 năm, được hưởng 15 ngày nghỉ đặc biệt.

Làm việc từ đủ 10 năm trở lên, mỗi năm được hưởng thêm 01 ngày nghỉ phép đặc biệt, nhưng tối đa đến 30 ngày.

Người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ tiền lương cho số ngày phép người lao động không nghỉ phép theo quy định và được ghi rõ trong danh sách phát lương cho người lao động.

Người lao động được phép chỉ định ngày nghỉ phép đặc biệt, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động để người lao động sắp xếp ngày nghỉ phép.

Người sử dụng lao động khi phát lương cho người lao động phải cung cấp cho người lao động bảng lương và phương thức tính lương.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 74 về quy định k.hiếu n.ại, t.ố c.áo, thời gian xử lý k.hiếu n.ại t.ố c.áo và bảo mật thông tin của người k.hiếu n.ại .tố c.áo.

Người sử dụng lao động không được sa thải, điều chuyển, giảm lương hoặc có những hành vi x.ử p.hạt b.ất l.ợi khác đối với người lao động có đơn k.hiếu n.ại, t.ố c.áo.

Các cơ quan chủ quản về lao động, cơ quan thanh tra phải thực hiện nghiêm túc việc b.ảo m.ật thông tin của người k.hiếu n.ại, t.ố c.áo.

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn k.hiếu n.ại, t.ố c.áo của người lao động, cơ quan chủ quản về lao động, cơ quan thanh tra phải thông báo bằng văn bản cho người lao động có đơn k.hiếu n.ại, t.ố c.áo tình hình và kết quả xử lý đơn thư k.hiếu n.ại, t.ố c.áo.

7. Sửa đổi, bổ sung điều 79 về điều khoản x.ử p.hạt đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về tiền lương, thời giờ làm việc.

Nâng mức xử p.hạt từ 2 vạn – 30 vạn Đài tệ (tương đương khoảng 730 USD- 9400 USD) như quy định cũ lên mức từ 2 vạn đến 100 vạn Đài tệ (tương đương khoảng từ 730 USD đến 31.300 USD), đồng thời căn cứ mức độ v.i p.hạm để tăng mức x.ử p.hạt.

Trường hợp đối tượng vi phạm là tổ chức, số người vi phạm nhiều hoặc tình tiết vi phạm nghiêm trọng có thể tăng mức x.ử p.hạt lên 150 vạn Đài tệ (tương đương khoảng 47.900 USD).

QUY ĐỊNH ĐỔI CHỦ VÀ QUY TRÌNH ĐỔI CHỦ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ĐÀI LOAN NĂM 2019!

Lao động được đổi chủ thuộc những đối tượng dưới đây:
Công ty phá sản và chủ bỏ t.rốn .

Người mà bạn chăm sóc q.ua đ.ời (chủ phải báo cho Bộ Lao Động trong vòng 30 ngày). Chủ di dân sang nước ngoài hoặc c.hết .

Chủ thuê bị p.há s.ản, hoặc cắt giảm công nhân.
Bạn bị tấn công tình dục, bị ngược đãi về thân thể và tinh thần. Trong mọi trường hợp bạn đều phải có bằng chứng cụ thể như ghi âm, giấy chứng thương, v.v… Chủ không trả lương theo hợp đồng, hay gây áp lực trên quyền lợi khác của bạn.

Bạn bị ép làm việc bất hợp pháp, hay làm cho chủ bất hợp pháp. Bằng chứng của những việc này cần phải qua sự kiểm tra của thanh tra chính phủ…. Những lỗi không phải do người lao động .

Quy định về việc đổi chủ thuê lao động tại Đài Loan 2019

Ngoài ra, đối với người lao động nước ngoài làm việc trên các tàu đánh cá, nếu thuyền bị h.ư h.ỏng, bạn có thể đổi chủ.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc trong các công xưởng, bạn có thể đổi chủ khi công xưởng không có việc làm cho bạn;

Chủ thuê chửi bạn không tốt; chủ thuê làm bạn bị thương, qua phán x.ét của tòa án, chủ thuê có tội, bạn được quyền đổi chủ;

Chủ thuê giao công việc có hại cho sức khỏe của bạn, bạn cần chứng minh của bác sĩ; chủ thuê có bệnh gây ảnh hưởng tới bạn, cũng cần có chứng minh của bác sĩ; chủ thuê là người vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, bạn có thể đổi chủ.

–    Nếu bạn bị bắt ép làm công việc bất hợp pháp, hay làm cho chủ khác (không phải chủ ghi trên hợp đồng)

Khi đổi chủ, chủ mới của bạn phải được Bộ Lao Động cấp giấy phép thuê bạn.

Nếu bạn đã được Bộ Lao Động cho phép đổi chủ, bạn có thể đăng ký tại Trung Tâm Xúc Tiến Việc Làm ở tỉnh hay thành phố mà bạn chọn (thường môi giới làm việc này cho bạn). Thời gian tìm chủ mới của bạn là 60 ngày.

Trong những trường hợp đặc biệt hoặc bạn làm việc tại Đài Loan chưa tròn 1 năm, bạn có thể xin gia hạn thêm 60 ngày nữa. Bạn cần yêu cầu chủ thuê, môi giới hay Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân, Cô Dâu Việt Nam giúp bạn viết công văn xin gia hạn đổi chủ lần 2. Sau khi đổi chủ lần 2, nếu không có chủ nào nhận, trong vòng 15 ngày bạn phải về nước.

Lao động và chủ hai bên thỏa thuận đồng ý cho chuyển chủ.
Quy trình chuyển chủ : .Hai bên ký kết giấy đồng ý chuyển chủ . Trong vòng 7 ngày sau khi ký kết phải gửi giấy đồng ý chuyển chủ cho bộ lao động .

Thời gian xét duyệt giấy đồng ý chuyển chủ của bộ lao động từ 12 đến 14 ngày (không tính ngày nghỉ thứ 7 hoặc chủ nhật)

Công văn của bộ xuống thì ra đăng ký ở trung tâm xúc tiến việc làm ,sau khi đăng ký ở trung tâm xúc tiến việc làm thì vào thứ 5 hàng tuần phải đến trung tâm xúc tiến việc làm ký tên .

Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị buộc về nước trong vòng 14 ngày kể từ ngày vắng mặt (nếu ngày hôm đó bị ốm thì phải có giấy khám chứng nhận của bác sỹ đúng ngày hôm đó)

Thời gian tối đa chờ đợi chuyển chủ là 4 tháng ,nếu sau 4 tháng không có chủ nhận sẽ phải về nước .

Chú ý :  Trong thời gian chờ đợi chuyển chủ không được phép đi làm thêm ,nếu đi làm thêm bị bắt được sẽ bị buộc về nước .

Công văn chờ đợi chuyển chủ một lần là 2 tháng trước ngày công văn hết hạn 14 ngày thì gia hạn Ví dụ : công văn đến hạn là 1/9 thì vào ngày 15/8 gửi đơn gia hạn đến bộ lao động .

KHUYẾN CÁO : Những trường hợp tự nguyện xin đổi chủ thì phải chủ kí giấy đồng ý đổi chủ cho Anh chị em (ace) thì ace mới dc đổi chủ

Còn họ không kí thì anh chị em không đổi được anh chi em nhé . Còn nếu đổi sang chủ mới được chủ làm thủ tục cho thì anh chi em không mất tiền phí đổi chủ.

Còn nếu chủ không tự làm thủ tục cho anh chi em được mà vẫn phải qua môi giới thì vẫn phải mất tiền phí theo thoả thuận giữa anh chị em và môi giới đa số tầm từ 20 đến 25.000 đài tệ .

Theo quy định của bộ lao động thì đổi chủ không mất tiền nhưng đó là chủ tự đổi cho mình hầu hết chủ không có thời gian để đi làm thủ tục đổi chủ nên vẫn ủy quyền cho môi giới – và môi giới làm thì vẫn phải mất tiền .

Anh chị em Lưu ý : nếu thật sự tìm được chủ rồi thì hãy yêu cầu đổi chủ còn nếu chưa có chủ mới nhận mà bị đưa về công ty môi giới ở để chờ làm thủ tục đổi chủ thì hầu hết đều phải về nước vì không có chủ nhận đâu .

Nếu chủ cũ mà cảm thấy có thể làm được và lương trên 20.000 đài tệ thì đừng có dại mà ký giấy đổi chủ . Cái quan trọng là ký xong chủ nào sẽ nhận mình nhé .

CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN BÌNH AN.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*